Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

divendres, 10 d’abril del 2020

PRIMER CONCURS DE MICRORELATS D’ALTAFULLA


LA BIBLIOTECA D'ALTAFULLA RECOMANA LA PARTICIPACIÓ EN EL PRIMER CONCURS DE MICRORELATS D'ALTAFULLA PER CELEBRAR LA DIADA DE SANT JORDI

La regidoria de Cultura promou un concurs de microrelats inspirats en la llegenda de Sant Jordi.
 
Us adjuntem en que consiteix aquest concurs i les bases per a la seva participació.

1r Concurs de microrelats d'Altafulla

El concurs està adreçat a qualsevol persona major de 10 anys amb ganes d’escriure.  Els autors hi poden participar amb un únic microrelat escrit en català i d’una extensió màxima de 200 paraules sense comptar el títol. El concurs té com a temàtica “la llegenda de Sant Jordi, reinventada des del confinament”, de manera que tots els escrits (que poden ser en prosa, poesia, assaig o altres gèneres literaris) han d’estar inspirats en aquest tema.

Cada participant podrà enviar un únic microrelat i aquest s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça participaaltafulla@gmail.com. Les obres s'hauran de presentar en format digital Word (*.doc o *.docx) i en dos arxius per separat al mateix correu electrònic. El termini de presentació dels microrelats serà el comprès entre els dies 10 i 19 d’abril de 2020 fins a les 22 hores. Els guanyadors/es, dos per categoria, es faran públics el dia 23 d’abril de 2020.

El premi serà un llibre que cada guanyador podrà escollir i adquirir a la llibreria “Regal i Paper” d’Altafulla per un valor aproximat de 25€. 


BASES 1r. CONCURS DE MICRORELATS D'ALTAFULLA 


1. PRESENTACIÓ I CARACTERÍSTIQUES

El concurs està adreçat a qualsevol persona major de 10 anys amb ganes d’escriure. Els autors hi poden participar amb un únic microrelat escrit en català i d’una extensió màxima de 200 paraules sense comptar el títol. Cal que sigui un escrit inèdit i que no hagi estat premiat en cap altre certamen.
El concurs té com a temàtica “la llegenda de Sant Jordi, reinventada des del confinament”, de manera que tots els escrits (que poden ser en prosa, poesia, assaig o altres gèneres literaris) han d’estar inspirats en aquest tema.
 


2. PERSONES PARTICIPANTS
El concurs està obert a qualsevol persona major de 10 anys. S’estableixen quatre categories:
Persones nascudes entre els anys 2008-2010 (10-12 anys)
Persones nascudes entre els anys 2005-2007 (13-15 anys)
Persones nascudes entre els anys 2002-2004 (16-18 anys)
Persones nascudes abans del 2002 (+18 anys)

3. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els microrelats seran lliurats al jurat sense les dades dels autors i les persones membres del jurat tindran en compte els criteris següents:
L’originalitat
La fidelitat a la temàtica proposada
La capacitat d’impacte del relat
La qualitat literària


4. PROCEDIMENT PER CONCURSAR

Cada participant podrà enviar un únic microrelat i aquest s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça: participaaltafulla@gmail.com seguint el procediment següent:
Les obres s'hauran de presentar en format digital Word (*.doc o *.docx) i en dos arxius per separat al mateix correu electrònic.

En un primer document hi haurà només el microrelat amb espaiat 1,5, lletra tipus Arial i mida 12 i cap dada de l'autor/a, de manera que el nom del document haurà de ser el títol de l'obra.
En un segon document, que es titularà "PLICA" i el títol de l'obra, hi constaran les dades de la persona que es presenta: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i correu electrònic)
Un cop hagi rebut el microrelat per correu electrònic, l’organització comunicarà als autors la recepció i l’admissió del seu treball al concurs.

 
5. TERMINIS
El termini de presentació dels microrelats serà el comprès entre el dia 10 i el 19 d’abril de 2020 fins les 22h.
Els guanyadors, dos per categoria, es faran públics el dia 23 d’abril de 2020.

6. JURAT
El jurat estarà format per escriptors i persones aficionades a la lectura d’Altafulla: Fonxo Blanch, Joan Carnicer, Elena Colos, Anna Muntaner, Òscar Ramírez, Nuria Ruiz i Carlos Terron.
S’escolliran dos microrelats guanyadors per a cada categoria que seran publicats a la web de l’Ajuntament d’Altafulla.


7. PREMIS
 El1 llibre que cada guanyador podrà escollir i adquirir a la llibreria “Regal i Paper” d’Altafulla per un valor aproximat de 25€

8. RESERVA DELS DRETS D'EXPLOTACIÓ
Els organitzadors es reserven el dret de fer difusió dels microrelats concursants en qualsevol mitjà amb la
llicència Creative Commons (CC-BY-NC-ND 3.0), https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/, i
la cessió es farà gratuïtament, sense límit de temps i per l’àmbit territorial mundial.
 

9. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'Ajuntament d’Altafulla tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, gestió, concessió i lliurament dels premis del 1r concurs   de microrelats d’Altafulla.
Pel que fa als guanyadors es farà difusió del nom i cognoms dels guanyadors a la web i a les xarxes socials de l'Ajuntament d’Altafulla i a qualsevol altre mitjà de comunicació pública que ho requereixi.
 

10. QÜESTIONS GENERALS
Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i són responsables de qualsevol reclamació per autoria.
Les persones participants autoritzen l’organització perquè pugui difondre les obres presentades al Concurs guanyadores per qualsevol mitjà que consideri oportú.
La presentació d’una obra pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.
Qualsevol consulta dels participants sobre aquestes bases es pot plantejar a l’organització a través de l’adreça electrònica participaaltafulla@gmail.com


  US ANIMEM A PARTICIPAR !
 P A R T I C I P A A L T A F U L L A @ G M A I L . C O M
W W W . A L T A F U L L A . C A T